Haiyang Xuebao
Haiyang Xuebao
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Current Issue -- 2020, 42 (2) 
2020, 42(2): 0-0   doi:
+ Abstract     + Html     + PDF (1010 KB)
2020, 42(2): 0-0   doi:
+ Abstract     + Html     + PDF (21369 KB)
2020, 42(2): 0-0   doi:
+ Abstract     + Html     + PDF ( KB)
Han Yu, He Zhen, Liu Shanshan, Gao Xuxu, Yang Guipeng
2020, 42(2): 1-9   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2020.02.001
+ Abstract     + Html     + PDF (1054 KB)
Zhang Xiaohong, Ren Jingling, Guo Ying, Li Lei, Zhang Ruifeng
2020, 42(2): 10-21   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2020.02.002
+ Abstract     + Html     + PDF (5390 KB)
Xie Chengjun, Song Guodong, Liu Sumei, Tang Jiyao, Zhang Guiling
2020, 42(2): 22-29   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2020.02.003
+ Abstract     + Html     + PDF (1528 KB)
Xie Xingwei, Yuan Huamao, Song Jinming, Duan Liqin, Liang Xianmeng, Wang Qidong, Ren Chengzhe, Wang Yueqi
2020, 42(2): 30-43   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2020.02.004
+ Abstract     + Html     + PDF (1612 KB)
Liu Yu, Zheng Quanan, Li Xiaofeng
2020, 42(2): 44-51   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2020.02.005
+ Abstract     + Html     + PDF (3655 KB)
Liu Qinghe, Ma Lin, Li Xinzheng
2020, 42(2): 52-64   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2020.02.006
+ Abstract     + Html     + PDF (1621 KB)
Zhao Chengjian, Tong Chunfu
2020, 42(2): 65-74   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2020.02.007
+ Abstract     + Html     + PDF (1631 KB)
Wang Hangjun, Yao Weimin, Lin Yi, Zou Qing, Liu Yalin
2020, 42(2): 75-86   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2020.02.008
+ Abstract     + Html     + PDF (2680 KB)
Zhu Qinghuan, Tian Yongjun, Zhang Chi, Ye Zhenjiang, Xu Binduo
2020, 42(2): 87-95   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2020.02.009
+ Abstract     + Html     + PDF (4231 KB)
Gao Yang, Li Haitao, Jiang Chongchen, Chen Zhiyun, Li Hongjun
2020, 42(2): 96-105   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2020.02.010
+ Abstract     + Html     + PDF (35272 KB)
Zhao Xiangwei, Wei Yuqiu, Sun Jun, Zhang Guicheng, Zhao Liang, Jia Dai
2020, 42(2): 106-114   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2020.02.011
+ Abstract     + Html     + PDF (6156 KB)
Miao Xiaoxiang, Xiao Jie, Wang Zongling, Li Yan, Liu Ping, Jiang Meijie, Zhang Xuelei
2020, 42(2): 115-123   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2020.02.012
+ Abstract     + Html     + PDF (3759 KB)
Zhang Mei, Xing Yongze, Zhen Yu, Mi Tiezhu, Yu Zhigang
2020, 42(2): 124-133   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2020.02.013
+ Abstract     + Html     + PDF (1694 KB)
Shi Suixiang, Wang lei, Yu Xuan, Xu Lingyu
2020, 42(2): 134-142   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2020.02.014
+ Abstract     + Html     + PDF (4782 KB)
Lin Wuhui, Feng Yu, Yu Kefu, Lan Wenlu, Mo Zhenni, Ning Qiuyun, Feng Liangliang, He Xianwen
2020, 42(2): 143-154   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2020.02.015
+ Abstract     + Html     + PDF (3642 KB)
Zhang Ying, Zhang Hui, Wang Xiaojing, Liu Jihua, Wang Hongmin, Zhu Aimei, Hu Ningjing
2020, 42(2): 155-166   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2020.02.016
+ Abstract     + Html     + PDF (1563 KB)
Follow us

STATEMENT X

Haiyang Xuebao