Haiyang Xuebao
Haiyang Xuebao
Current Issue -- 2018, 40 (10) 
2018, 40(10): 0-0   doi:
+ Abstract     + Html     + PDF (272 KB)
2018, 40(10): 0-0   doi:
+ Abstract     + Html     + PDF (14617 KB)
2018, 40(10): 0-0   doi:
+ Abstract     + Html     + PDF (6406 KB)
2018, 40(10): 0-0   doi:
+ Abstract     + Html     + PDF (218 KB)
Song Jinming, Li Xuegang
2018, 40(10): 1-13   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2018.10.001
+ Abstract     + Html     + PDF (1043 KB)
Yang Guipeng, Zhang Honghai
2018, 40(10): 14-21   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2018.10.002
+ Abstract     + Html     + PDF (1032 KB)
Chen Jianfang, Jin Haiyan, Bai Youcheng, Zhuang Yanpei, Li Hongliang, Li Yangjie, Ren Jian
2018, 40(10): 22-31   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2018.10.003
+ Abstract     + Html     + PDF (1436 KB)
Chen Min, Zeng Jian, Yang Weifeng
2018, 40(10): 32-41   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2018.10.004
+ Abstract     + Html     + PDF (1018 KB)
Chen Shengbao, Zhang Run, Chen Nengwang, Lai Limin, Chen Min, Zheng Minfang, Qiu Yusheng
2018, 40(10): 42-50   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2018.10.005
+ Abstract     + Html     + PDF (1045 KB)
Guo Chengyang, Yang Zhi, Chen Jianfang, Zheng Hao, Zhang Dongsheng, Ran Lihua, Wang Chunsheng, Lu Bo, Chen Qianna
2018, 40(10): 51-60   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2018.10.006
+ Abstract     + Html     + PDF (1029 KB)
Yang Zhi, Ran Lihua, Xu Xiaoqun, Ji Zhongqiang, Zhu Yong, Chen Qianna, Chen Jianfang
2018, 40(10): 61-70   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2018.10.007
+ Abstract     + Html     + PDF (1309 KB)
Peng Quancai, Song Jinming, Li Ning
2018, 40(10): 71-83   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2018.10.008
+ Abstract     + Html     + PDF (1263 KB)
Yan Shibo, Jin Na, Zhang Honghai, Cao Xiaoyan, Yang Guipeng
2018, 40(10): 84-95   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2018.10.009
+ Abstract     + Html     + PDF (1205 KB)
Wang Hao, He Zhen, Zhang Jing, Yang Guipeng
2018, 40(10): 96-109   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2018.10.010
+ Abstract     + Html     + PDF (1442 KB)
Han Lu, Deng Xue, Li Peifeng, Gao Xianchi, Liu Chunying
2018, 40(10): 110-118   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2018.10.011
+ Abstract     + Html     + PDF (1044 KB)
Qu Baoxiao, Song Jinming, Yuan Huamao
2018, 40(10): 119-130   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2018.10.012
+ Abstract     + Html     + PDF (1224 KB)
Wang Yueqi, Song Jinming, Li Xuegang, Wang Qidong
2018, 40(10): 131-142   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2018.10.013
+ Abstract     + Html     + PDF (1161 KB)
Zhang Mengjie, Sun Chengjun, Yang Guipeng, Ding Haibing
2018, 40(10): 143-157   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2018.10.014
+ Abstract     + Html     + PDF (1352 KB)
Nan Haiming, Xu Bochao, Huang Xiangtong, Yang Shouye, Guo Xiaoyi, Wang Feifei, Qiu Mingzhi, Zhang Xiaojie, Yu Zhigang
2018, 40(10): 158-166   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2018.10.015
+ Abstract     + Html     + PDF (1074 KB)
Wu Bin, Li Dong, Zhao Jun, Liu Chenggang, Sun Chengjun, Chen Jianfang, Pan Jianming, Han Zhengbing, Hu Ji
2018, 40(10): 167-179   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2018.10.016
+ Abstract     + Html     + PDF (1222 KB)
Wang Zehua, Zou Li, Chen Hongtao, Shi Jie, Yang Yang
2018, 40(10): 180-189   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2018.10.017
+ Abstract     + Html     + PDF (1281 KB)
Xue Qiaona, Hu Bo, Tan Liju, Wang Jiangtao
2018, 40(10): 190-199   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2018.10.018
+ Abstract     + Html     + PDF (1054 KB)
Wang Xuejing, Jin Chunjie, Wang Lisha, Zhang Chuansong
2018, 40(10): 200-208   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2018.10.019
+ Abstract     + Html     + PDF (1230 KB)
Yu Chenqing, Jiang Xueyan, Meng Chunxia, Sui Juanjuan, Liu Qian
2018, 40(10): 209-219   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2018.10.020
+ Abstract     + Html     + PDF (1122 KB)
Follow us

STATEMENT X

Haiyang Xuebao