Haiyang Xuebao
Haiyang Xuebao
Current Issue -- 2019, 41 (2) 
2019, 41(2): 0-0   doi:
+ Abstract     + Html     + PDF (244 KB)
2019, 41(2): 0-0   doi:
+ Abstract     + Html     + PDF (31327 KB)
2019, 41(2): 0-0   doi:
+ Abstract     + Html     + PDF (197 KB)
2019, 41(2): 0-0   doi:
+ Abstract     + Html     + PDF (4940 KB)
Wang Zongchen, Yuan Ye, Wang Peitao, Gao Yi, Li Hongwei, Hou Jingming
2019, 41(2): 1-13   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.02.001
+ Abstract     + Html     + PDF (1653 KB)
Liu Yupeng, Tang Danling, Wu Changxia, Ge Chendong
2019, 41(2): 14-30   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.02.002
+ Abstract     + Html     + PDF (1951 KB)
Cai Deling, Yang Shu, Wang Yukun, Yang Qian, Sun Yao
2019, 41(2): 31-40   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.02.003
+ Abstract     + Html     + PDF (1131 KB)
Ni Jianyu, Zhao Jun, Jiang Qiaowen, Yao Xuying
2019, 41(2): 41-51   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.02.004
+ Abstract     + Html     + PDF (1244 KB)
Wang Qidong, Song Jinming, Yuan Huamao, Li Xuegang, Li Ning
2019, 41(2): 52-62   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.02.005
+ Abstract     + Html     + PDF (1406 KB)
Zhan Xiaoqing, Li Chao, Jia Lei, Zhang Jinpeng, Liu Guangshan
2019, 41(2): 63-74   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.02.006
+ Abstract     + Html     + PDF (1148 KB)
Liu Dawei, Liu Xingbao, Hu Ke, Liu Hongshun
2019, 41(2): 75-84   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.02.007
+ Abstract     + Html     + PDF (1430 KB)
Wu Fangzhu, Zeng Jiangning, Xu Xiaoqun, Wang Youji, Liu Qiang, Xu Xudan, Huang Wei
2019, 41(2): 85-98   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.02.008
+ Abstract     + Html     + PDF (894 KB)
Zhang Chang, Chen Xinjun
2019, 41(2): 99-106   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.02.009
+ Abstract     + Html     + PDF (945 KB)
Deng Bangping, Zhang Haofei, Cao Shu'nan, Fan Haimei, Xu Caiyan, Zhang Zhenglong, Jiang Xiaoshan, Zhou Honghong
2019, 41(2): 107-113   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.02.010
+ Abstract     + Html     + PDF (1005 KB)
Zhao Shuang, Ding Hongchang, Liu Changjun, Yan Xinghong
2019, 41(2): 114-122   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.02.011
+ Abstract     + Html     + PDF (1161 KB)
Shi Yongchuang, Zhu Qingcheng, Hua Chuanxiang, Zhang Yandong
2019, 41(2): 123-133   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.02.012
+ Abstract     + Html     + PDF (1080 KB)
Wang Qiulu, Xu Yan, Huang Haiyan, Zhang Jian, Wang Xiaoli, Yang Lu
2019, 41(2): 134-144   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.02.013
+ Abstract     + Html     + PDF (1167 KB)
Follow us

STATEMENT X

Haiyang Xuebao