Haiyang Xuebao
Haiyang Xuebao
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Current Issue -- 2018, 40 (11) 
2018, 40(11): 0-0   doi:
+ Abstract     + Html     + PDF (236 KB)
2018, 40(11): 0-0   doi:
+ Abstract     + Html     + PDF (14347 KB)
2018, 40(11): 0-0   doi:
+ Abstract     + Html     + PDF (7795 KB)
2018, 40(11): 0-0   doi:
+ Abstract     + Html     + PDF (218 KB)
Ke Changqing, Wang Manman
2018, 40(11): 1-13   doi: 10.3969/ji.ssn.0253-4193.2018.11.001
+ Abstract     + Html     + PDF (1383 KB)
Fu Min, Bi Haibo, Yang Qinghua, Zhang Lin, Wang Yunhe, Zhang Zehua, Huang Haijun
2018, 40(11): 14-22   doi: 10.3969/ji.ssn.0253-4193.2018.11.002
+ Abstract     + Html     + PDF (999 KB)
Lin Long, Zhao Jinping
2018, 40(11): 23-32   doi: 10.3969/ji.ssn.0253-4193.2018.11.003
+ Abstract     + Html     + PDF (786 KB)
Li Cheng, Su Jie, Wei Lixin, Liang Hongjie, Huang Fei, Zhao Jinping
2018, 40(11): 33-45   doi: 10.3969/ji.ssn.0253-4193.2018.11.004
+ Abstract     + Html     + PDF (1638 KB)
Li Ming, Yang Qinghua, Zhao Jiechen, Sun Xiaoyu, Tian Zhongxiang, Shen Hui, Hao Guanghua, Li Chunhua, Zhang Lin
2018, 40(11): 46-53   doi: 10.3969/ji.ssn.0253-4193.2018.11.005
+ Abstract     + Html     + PDF (1004 KB)
Hao Guanghua, Zhao Jiechen, Li Chunhua, Yang Qinghua, Wang Jiangpeng, Sun Xiaoyu, Zhang Lin
2018, 40(11): 54-63   doi: 10.3969/ji.ssn.0253-4193.2018.11.006
+ Abstract     + Html     + PDF (1027 KB)
Wu Shengli, Liu Jian
2018, 40(11): 64-72   doi: 10.3969/ji.ssn.0253-4193.2018.11.007
+ Abstract     + Html     + PDF (806 KB)
Feng Guiping, Wang Qimao, Song Qingtao
2018, 40(11): 73-84   doi: 10.3969/ji.ssn.0253-4193.2018.11.008
+ Abstract     + Html     + PDF (1048 KB)
Feng Guiping, Song Qingtao, Jiang Xingwei, Chang Liang
2018, 40(11): 85-95   doi: 10.3969/ji.ssn.0253-4193.2018.11.009
+ Abstract     + Html     + PDF (932 KB)
Qin Ting, Wei Lixin
2018, 40(11): 96-104   doi: 10.3969/ji.ssn.0253-4193.2018.11.010
+ Abstract     + Html     + PDF (870 KB)
Yang Jungang, Zhang Jie, Wang Guizhong
2018, 40(11): 105-115   doi: 10.3969/ji.ssn.0253-4193.2018.11.011
+ Abstract     + Html     + PDF (1341 KB)
Sun Weifu, Miao Junwei, Zhang Jie, Meng Junmin, Ma Yi, Liu Yige
2018, 40(11): 116-127   doi: 10.3969/ji.ssn.0253-4193.2018.11.012
+ Abstract     + Html     + PDF (1152 KB)
Li Hao, He Xianqiang, Tao Bangyi, Wang Difeng
2018, 40(11): 128-140   doi: 10.3969/ji.ssn.0253-4193.2018.11.013
+ Abstract     + Html     + PDF (1302 KB)
Liu Zhenyu, Zhang Yi, Zhang Xi, Zhang Ting
2018, 40(11): 141-148   doi: 10.3969/ji.ssn.0253-4193.2018.11.014
+ Abstract     + Html     + PDF (933 KB)
Zhang Ming, Lü Xiaoqi, Zhang Xiaofeng, Zhang Ting, Wu Liang, Wang Junkai, Zhang Xinxue
2018, 40(11): 149-156   doi: 10.3969/ji.ssn.0253-4193.2018.11.015
+ Abstract     + Html     + PDF (922 KB)
Jiang Shan, Yang Qinghua, Sun Qizhen, Li Chunhua, Zhang Lin, Teng Junhua
2018, 40(11): 157-165   doi: 10.3969/ji.ssn.0253-4193.2018.11.016
+ Abstract     + Html     + PDF (731 KB)
Follow us

STATEMENT X

Haiyang Xuebao