Haiyang Xuebao
Haiyang Xuebao
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Current Issue -- 2019, 41 (11) 
2019, 41(11): 0-0   doi:
+ Abstract     + Html     + PDF (342 KB)
2019, 41(11): 0-0   doi:
+ Abstract     + Html     + PDF (22906 KB)
2019, 41(11): 0-0   doi:
+ Abstract     + Html     + PDF (8543 KB)
Wang Ru, Li Haiyan, Meng Lei
2019, 41(11): 1-14   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.11.001
+ Abstract     + Html     + PDF (3914 KB)
Zhang Xinyu, Han Jia, Wang Xiao, Shi Aiguo
2019, 41(11): 15-24   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.11.002
+ Abstract     + Html     + PDF (6394 KB)
Lin Yi’nan, Tao Aifeng, Li Xueding, Zheng Xiangjing, Yin Shuo
2019, 41(11): 25-34   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.11.003
+ Abstract     + Html     + PDF (4158 KB)
Wan Peng, Wang Gang, Yu Hongquan, Zhang Yao, Tao Jinbo
2019, 41(11): 35-39   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.11.004
+ Abstract     + Html     + PDF (4706 KB)
Zhang Lei, Tian Yongqing, Pan Aijun, Chen Hangyu, Zhou Xiwu, Wan Xiaofang, Lin Hui, Huang Hao
2019, 41(11): 40-50   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.11.005
+ Abstract     + Html     + PDF (7246 KB)
Li Ang, Zhang Miaoyin, Zhu Xueming, Zu Ziqing, Wang Hui
2019, 41(11): 51-63   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.11.006
+ Abstract     + Html     + PDF (56642 KB)
Zhang Xia, Yu Zenghui, Zhai Shikui, Yang Zhifeng, Xu Jie
2019, 41(11): 64-74   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.11.007
+ Abstract     + Html     + PDF (13537 KB)
Pi Zhong, Li Tiegang, Lei Yanli
2019, 41(11): 75-88   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.11.008
+ Abstract     + Html     + PDF (8681 KB)
Wang Mengyao, Jin Bingfu, Yue Wei
2019, 41(11): 89-100   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.11.009
+ Abstract     + Html     + PDF (4318 KB)
Qin Yachao, Gu Zhaofeng
2019, 41(11): 101-116   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.11.010
+ Abstract     + Html     + PDF (38259 KB)
Yan Wenwen, Gu Dongqi, Du Jun, Li Ping, Ming Jie, Yu Xiaoxiao, Li Jiankun, Wang Enkang, Xu Guoqiang
2019, 41(11): 117-126   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.11.011
+ Abstract     + Html     + PDF (10108 KB)
Liu Zhenqiao, Zhou Liang, Gao Shu
2019, 41(11): 127-141   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.11.012
+ Abstract     + Html     + PDF (16437 KB)
Guo Xingjie, Wang Hanmei, Shi Yujin, Yang Zhongyong, Sun Jie, Dai Qingqing
2019, 41(11): 142-149   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.11.013
+ Abstract     + Html     + PDF (7847 KB)
Cai Jiajia, Zeng Yuming, Zhou Hao, Wen Biyang
2019, 41(11): 150-155   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.11.014
+ Abstract     + Html     + PDF (1831 KB)
He Yuying, Ge Zhenpeng, Li Daoji, Shi Huahong, Han Zhen, Dai Zhijun
2019, 41(11): 156-162   doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.11.015
+ Abstract     + Html     + PDF (20905 KB)
Follow us

STATEMENT X

Haiyang Xuebao